DT Web 0.1

heyman      24阅读

in the config.php file there is a new variable here you can change the theme(design)

- в config.php файла има нова променлива тук можете да смените темата(дизайна)
PHP:
$option['theme']

- config.php file is moved to config folder
- config.php файла е преместен в config папката

- loader.php file is moved to inc folder
- loader.php файла е преместен в inc папката

- the market configuration is in /mod/user/market.php (important)
- конфигурацията на market-а е в /mod/user/market.php (важно)

- SQL Scripts are in SQL_Scripts.txt
- SQL скриптове са в SQL_Scripts.txt

- new design (special)
- нов дизайн (специално)

- the market currently only works on pre 1.01 (not tested on 1.0) server versions
- market-а в момента работи само на сървърни версии преди 1.01(не е тествано на 1.0)

- the market base is from savoy with little modifications
- основата на market-а е от Savoy с малки модификации

Website menu:
- News
- User Panel
- Downloads
- Register
- Top Characters
- Top Guilds
- Top Killers
- Statistics
- Information
- Game Masters (Update 1)
- Hall of Fame (Update 2)(New)

User Control Panel:
- Reset Character
- Add Stats
- PK Clear
- Reset Stats (Update 1)
- Grand Reset (Update 1)
- Web Market (Update 3)

Configure:
- Settings in /config/config.php
- enable/disable options
- - clear stats
- - stats type
- - bonus points for classes
- - zen increase for every reset
- - zen increase for every pk level
- - does the server have dark lord
- (Update 1)
- - gr reward points for reset character
- - reward credits for a grand reset
- - and more

For how to add/edit News, Downloads, Information open user_guide.html in the browser,
Game Masters, Hall of Fame are added the same way

За това как да добавяте / редактирате News, Downloads, Information отвори user_guide.html в браузъра,
Game Masters, Hall of Fame се добавят по същия начин

More options will be added
Още опции ще бъдат добавени

Приемам основателни критики с описано какво не е наред и как може да бъде подобрено

Дизайна е с валиден CSS3 и HTML5 а в сайта съм се постарал да разделя колкото се може повече HTML и PHP

В сайта може да видите нещо от сорта
PHP:
<?php if(): ?>
нещо
<?php endif; ?>
за тези който не знаят това е алтернативен синтаксис в PHP повече информация тук

и последно ако редактирате нещо гледайте да го запазите под UTF-8 without BOM

Credits: MeMoS
Special thanks to: Savoy for the webshop

   24阅读
目前尚无回复
登录 后发表评论